วิสัยทัศน์

... เป็นผู้นำสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจ ที่สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ...

กลยุทธ์การดำเนินงาน

  • ให้บริการ ด้วยผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน และตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

  • สนับสนุน ด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความรู้ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการบริการที่เป็นเลิศ และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง

  • ดำเนินธุรกิจต่อผู้ค้า บนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

  • ให้ความสำคัญ กับการสร้างจิตสำนึกของพนักงาน ในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน