บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด เป็นผู้นำด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ แบบฟอร์มธุรกิจ มานานกว่า 20 ปี ด้วยการเติบโตอย่างมั่นคง และส่วนสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงนั้น มาจาก บุคลากรที่มากด้วยความสามารถ มีความตั้งใจ และทุ่มเท จากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะเชิญชวน บุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในการเติบโตต่อ ในตำแหน่งงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท

เพศ : ชาย / อายุ : 20 - 30 ปี

วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวช. – ปวส. สาขา ช่างทุกสาขา

คุณสมบัติ : สามารถเข้ากะได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

หมายเหตุ : หากเคยผ่านงานโรงงานระบบการพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างหลังการพิมพ์

เพศ : ชาย, หญิง / อายุ : 20 - 30 ปี

วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวช. – ปวส. สาขา ช่างทุกสาขา หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ : สามารถเข้ากะได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

หมายเหตุ : หากเคยผ่านงานโรงงานระบบการพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

เพศ : ชาย / อายุ : อายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,สาขาเครื่องกล,ฯลฯ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

คุณสมบัติ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : -

พนักงานวางแผน/ควบคุมคุณภาพ

เพศ : ชาย, หญิง / อายุ : อายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

คุณสมบัติ : เคยผ่านงานโรงงานระบบการพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับการสมัครงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตตามอายุงาน
 • เงินกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • อื่น ๆ

วิธีการสมัคร

ติดต่อ

แผนกทรัพยากรบุคคล
คุณอรุณรุ่ง วาดงาม
โทร : 02-433-9126 ต่อ 402, 062-869-3338
email: aroonrung@royalpaperforms.com

บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
เลขที่ 117/144 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
แผนที่